Top 10 Results
Quiz User Score
English Grade 6 Test [EG6T101] Marry 100.00 %
TOEFL Sample Test [TFST101] gonzo 98.33 %
English Grade 8 Test [EG8T101] Marry 96.00 %
Check my english level A [CEL101] Mike 95.00 %
Graduate Study Entrance Test [GET101] Ezekiel Ife 93.33 %
TOEFL Sample Test [TFST103] Sara Sh 91.67 %
Full TOEIC Sample Test [TCST101] John C 88.75 %
TOEFL Sample Test [TFST102] Sara Sh 86.67 %
Graduate Study Entrance Test [GET104] Massa Johns 83.33 %
English Level A Certificate Test [LAC101] Ibrahim Omiyale 81.82 %

Test 01


Chọn câu trả lời đúng để hoàn thành câu. Bạn có 10 phút để hoàn thành câu hỏi.Continue